Zespół doradczy ds. polityki klimatyczno-środowiskowej w Uniwersytecie Łódzkim

Powołanie Zespołu ds. polityki klimatyczno-środowiskowej w Uniwersytecie Łódzkim


Dnia 3 grudnia 2019 r. na ręce JM Rektora prof. dr hab. Antoniego Różalskiego został złożony List podpisany przez ponad 300 pracowników UŁ, w którym zaapelowano do Władz UŁ o podjęcie szeregu natychmiastowych działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i ograniczania negatywnego wpływu Uczelni na środowisko naturalne.


W odpowiedzi na ten List Jego Magnificencja Rektor UŁ powołał Pełnomocnika Rektora ds. polityki klimatyczno-środowiskowej i podlegający mu Zespół doradczy ds. polityki klimatyczno-środowiskowej UŁ (Zarządzenie nr 117 z dnia 4 maja 2020 roku).


Nadrzędnym celem Zespołu jest budowanie wizerunku Uniwersytetu Łódzkiego jako uczelni świadomie dbającej o środowisko. Zadaniem Zespołu jest integrowanie wiedzy z różnych dziedzin w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i wypracowywanie rozwiązań stanowiących podstawę do działań administracyjnych. Zespół jest ciałem doradczym wyznaczającym kierunki, oceniającym merytorycznie procesy realizowane na UŁ i proponującym Władzom Uczelni wytyczne stanowiące ramy postępowania dla administracji. Zespół ma inicjować i koordynować działania Uczelni w zakresie wdrażania wewnętrznych rozwiązań prośrodowiskowych i proklimatycznych. Przy wsparciu Centrum Promocji osiągnięte rezultaty pracy Zespołu będą promowane jako przykład i baza do działań edukacyjnych zarówno dla studentów i pracowników uczelni, jak i różnych instytucji zewnętrznych oraz społeczeństwa.


W skład Zespołu doradczego ds. polityki klimatyczno- środowiskowej wchodzą:

 • dr hab. Tomasz Jurczak – Pełnomocnik Rektora UŁ;
 • dr Joanna Drzewińska-Chańko – Sekretarz; przedstawiciel zespołu doradczego przy Pełnomocniku;
 • dr hab. Dominik Kopeć – przedstawiciel zespołu doradczego przy Pełnomocniku;
 • dr Agata Rudnicka-Reichel – przedstawiciel zespołu doradczego przy Pełnomocniku;
 • dr hab. Aneta Kaźmierska-Patrzyczna – przedstawiciel zespołu doradczego przy Pełnomocniku;
 • dr Agnieszka Rzeńca – przedstawiciel zespołu doradczego przy Pełnomocniku;
 • dr hab. Dominik Drzazga - przedstawiciel zespołu doradczego przy Pełnomocniku;
 • mgr Dorota Cierniak-Dymarczyk – przedstawiciel zespołu doradczego przy Pełnomocniku;
 • mgr Tomasz Łysek – przedstawiciel zespołu doradczego przy Pełnomocniku;

jak również Przedstawiciele wszystkich Wydziałów Uczelni oraz Jednostki Centralnej zainteresowani czynnym udziałem w pracach Zespołu. Wśród tej grupy osób zostali wyłonieni Koordynatorzy wydziałowi ds. klimatu i środowiska, których zadaniem będzie koordynacja prac zespołu w poszczególnych jednostkach Uczelni.


Obszary działań Zespołu


Cele działania Zespołu będą realizowane poprzez planowe przedsięwzięcia w następujących obszarach:

1. EDUKACJA

Zakres działań: Podniesienie świadomości ekologicznej pracowników i studentów oraz społeczności lokalnej; kształtowanie postaw proekologicznych; promowanie zdrowego stylu życia.

2. INFRASTRUKTURA I OTOCZENIE

Zakres działań: Ochrona bioróżnorodności, powiększanie i wzbogacanie zielonej infrastruktury, udogodnienia sprzyjające rozwojowi ekologicznej komunikacji, zmniejszenie powierzchni uszczelnionych, budowa/renowacja przyjaznych środowisku obiektów.

3. FUNKCJONOWANIE UCZELNI

Zakres działań: Ograniczenie zużycia zasobów odnawialnych i nieodnawialnych, ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów oraz ścieków, ograniczanie ilości odpadów zgodnie z zasadą 5R (refuse (odmawiaj), reduce (ograniczaj), reuse (używaj ponownie), recycle (segreguj i przetwarzaj), repair (naprawiaj); ograniczanie zakupów i stosowanie zrównoważonych zakupów publicznych; preferowanie dostawców i partnerów respektujących zasady zrównoważonego rozwoju; zapewnienie zdrowego środowiska pracy.

4. MONITOROWANIE REZULTATÓW

Zakres działań: raportowanie rezultatów podjętych działań; opracowanie wskaźników efektywności podejmowanych działań oraz metod obliczania uzyskiwanych oszczędności.


Aktualne rekomendacje i działania Zespołu


W ramach idei małych kroków:

 • Inwentaryzacja dobrych praktyk środowiskowych na wszystkich Wydziałach UŁ (przeprowadzenie badań ankietowych celem rozpoznania praktyk przyjaznych środowisku stosowanych w jednostkach organizacyjnych UŁ przy podejmowaniu decyzji, inwestycjach i zarządzaniu infrastrukturą);
 • Opracowanie listy dobrych praktyk środowiskowych jako rekomendacji do stosowania w jednostkach organizacyjnych UŁ;
 • Inwentaryzacja terenów zieleni Uczelni celem opracowania szczegółowych zaleceń dla pielęgnacji trawników, tworzenia łąk kwietnych i nasadzeń drzew
 • Zakładanie ogrodów fasadowych (współpraca z Urzędem Miasta);
 • Tworzenie miejsc przyjaznych miejskim zwierzętom (uli na obiektach uniwersyteckich, domków dla zapylaczy, budek dla ptaków, domków dla jeży itp.);
 • Wprowadzanie systemów retencjonowania wody deszczowej.


W ramach idei kroków milowych:

 • Wprowadzenie do Strategii rozwoju Uczelni zagadnień związanych z ograniczaniem jej wpływu na klimat i środowisko oraz opracowanie polityki środowiskowej UŁ;
 • Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego Uczelni zintegrowanego ze strukturą organizacyjną UŁ oraz jego przygotowanie do zewnętrznej certyfikacji;
 • Wprowadzenie Zielonych Zamówień Publicznych;
 • Utworzenie Zielonego Budżetu Obywatelskiego;
 • Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach UŁ;
 • Założenie uniwersyteckiego „parku kieszonkowego” (projekt demonstracyjny służący upowszechnianiu dobrych praktyk środowiskowo-klimatycznych w zakresie: konceptualizacji i partycypacji społecznej w planowaniu oraz wykorzystywaniu rozwiązań bazujących na naturze, służących retencjonowaniu wody, zachowaniu siedlisk przyrody itp.).