Zajęcia ogólnouczelniane

Zajęcia ogólnouczelniane w semestrze letnim 2020/2021REKRUTACJA NA ZAJĘCIA PROWADZONE W SEMESTRZE LETNIM 2020/2021

zakończyła się 15 marca 2021 r.

Szanowni Studenci

Proszę pamiętać, że zarejestrowanie się na przedmiot skutkuje koniecznością jego zaliczenia.

Jakiekolwiek zmiany na listach mogą być dokonywane do 31 marca br. - NIE PÓŹNIEJ

Po tym terminie, aby zostać wypisanym z przedmiotu, znajdującego się w puli zajęć ogólnouczelnianych, należy uzyskać zgodę Dziekana Wydziału, na którym się studiuje.WAŻNE !

Zajęcia ogólnouczelniane są obowiązkowe tylko dla tych studentów, u których występują one w programach studiów, wówczas zajęcia te są dla nich bezpłatne (wyjątkiem jest Akademia Polskiego Filmu). Pozostali studenci za zajęcia ogólnouczelniane muszą wnosić opłaty (są to dla nich zajęcia poza programem studiów).


Przedmiot realizowany poza programem studiów (paragraf 48 Regulaminu studiów w UŁ z dnia 14 czerwca 2019 r.) podlega opłacie w wysokości podanej w zarządzeniu nr 125 Rektora UŁ z 26 maja 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2020/2021 - w takim przypadku należy w dziekanacie macierzystego wydziału złożyć Podanie studenta.

Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w załączniku nr 15 do tego zarządzenia.

Wyjątkiem jest Akademia Polskiego Filmu - zajęcia organizowane są przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny, które pobierają opłatę od studentów w każdym przypadku (UŁ opłaty nie pobiera).

Przypominam, że zarejestrowanie się na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru.

Po zakończonej rejestracji internetowej (ale nie później niż 31 marca 2021 r.) uczestnicy zajęć ogólnouczelnianych powinni zgłosić się do koordynatorów tych zajęć na swoich wydziałach (wykaz koordynatorów znajduje się poniżej) w celu dopełnienia formalności.
Koordynator zajęć ogólnouczelnianych w Uniwersytecie Łódzkim:


mgr Barbara Kliszcz
Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ - Rekrutacja i Tok Studiów
tel. 42 635-40-80
e-mail: barbara.kliszcz@uni.lodz.pl

adres:
Rektorat UŁ
ul. Uniwersytecka 3
Łódź 90-137
II piętro, pokój 205

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI ZAJĘĆ OGÓLNOUCZELNIANYCH:

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - mgr Joanna Suliga, dziekanat pokój nr 104, tel. 42 635-45-38, joanna.suliga@biol.uni.lodz.pl

Wydział Chemii - mgr Magdalena Pietruszka, tel. 42 635-57-44, magdalena.pietruszka@chemia.uni.lodz.pl

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny - mgr Konrad Walkowski, mgr Magdalena Górska tel. 42 635-55-30, konrad.walkowski@uni.lodz.pl, magdalena.gorska@uni.lodz.pl

Wydział Filologiczny - mgr Iwona Niedźwiecka, 42 665-52-61, iwona.niedzwiecka@uni.lodz.pl

Wydział Filozoficzno-Historyczny - mgr Agnieszka Bartczak, tel. 42 635-61-09, agnieszka.bartczak@uni.lodz.pl

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - mgr Monika Tomczak, tel. 42 635-56-25, monika.drabik@fis.uni.lodz.pl

Wydział Matematyki i Informatyki - Monika Najdler, tel. 42 635-59-31, monika najdler@wmii.uni.lodz.pl

Wydział Nauk Geograficznych - mgr Angelika Bierut-Mordylak, tel.42 665-59-12, angelika.bierut@geo.uni.lodz.pl

Wydział Nauk o Wychowaniu - mgr Anna Krygier, tel. 42 665-57-31, anna.krygier@uni.lodz.pl

Wydział Prawa i Administracji - mgr Lidia Ścisło, tel. 42 635-46-36, lsobalska@wpia.uni.lodz.pl

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - mgr Hubert Michlewski, tel. 42 635-42-59,hubert.michlewski@uni.lodz.pl

Wydział Zarządzania - mgr inż. Anna Darmaszek, tel. 42 635-62-16, anna.darmaszek@uni.lodz.pl

Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego - dr Agata Matuszewska-Kubicz, tel. 42 665-53-93, agata.matuszewska@uni.lodz.pl


W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze letnim 2020/2021 studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych. Są to:

- wykłady w języku polskim i w językach obcych (organizowane przez Uniwersytet Łódzki)
- Akademia Polskiego Filmu (organizatorami są: Polski Instytut Sztuki Filmowej i Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny)


Opłata w wysokości 100 zł za semestr pobierana jest przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny organizatora kursu - Akademia Polskiego Filmu.
W trakcie cotygodniowych zajęć, można uczestniczyć w prawie setce projekcji filmowych oraz w wykładach wybitnych filmoznawców z całej Polski, a także w autorskich spotkaniach z twórcami. Sprzedaż karnetów rusza 1 marca br.

Harmonogram spotkań w semestrze letnim 2020/2021: http://kinomuzeum.pl/akademia-polskiego-filmu/

Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko po wykupieniu karnetu w kasie kina Kinematograf albo online w systemie sprzedaży Muzeum Kinematografii.
Ilość miejsc jest ograniczona.Doktoranci, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych nie biorą udziału w elektronicznej rejestracji.
Powinni oni zgłosić chęć uczestnictwa osobie prowadzącej zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest dany przedmiot.
Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką samą jak studenci.

Przedmiot realizowany poza programem studiów doktoranckich podlega opłacie w wysokości podanej w zarządzeniu nr 125 Rektora UŁ z 26 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku akademickim 2020/2021.
Wysokości tych opłat zawarte są w załączniku nr 14 pkt 4) do tego zarządzenia.


Rejestracja na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze letnim 2020/2021 będzie prowadzona w terminie od 2 do 15 marca 2021 r. poprzez UsosWeb.

Kod ogólny rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-L20/21----------------- OFERTA ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM 2020/2021 -----------------------------1. Tytuł zajęć - Zbrodnia i pamięć. Wybrane zagadnienia z zakresu badań nad przemocą etniczną
Prowadzący - dr Joanna Pietraszczyk-Sękowska, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Język - polski
Opis przedmiotu - Kurs „Zbrodnia i pamięć….” ma charakter transdyscyplinarny, a jego przedmiotem są wybrane problemy naukowe rozwijane współcześnie na styku studiów nad przemocą (w tym w szczególności genocide studies) oraz studiów nad pamięcią (memory studies). Główny cel kursu stanowi przyjrzenie się morfologii wybranych konfliktów politycznych oraz towarzyszących im aktów przemocy zbiorowej na podstawie literatury naukowej i następnie zestawienie ich z obrazami tych samych wydarzeń zapisanymi w pamięci społecznej. Podobne ujęcie analizowanej problematyki służy poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak rozumiane są zbrodnie przeciwko ludzkości w świetle prawa międzynarodowego i nauk społecznych, a „jak społeczeństwa je pamiętają” (Connerton), czyli jak zmienia się pamięć i postawy kolejnych pokoleń reprezentujących ofiary i sprawców wobec oficjalnych/naukowych wersji historii i składających się na nie obrazów, symboli i „faktów”.
Miejsce i termin - zajęcia online, środy, godz. 15.00 - 16.30
Pierwsze zajęcia - 10 marca 2021 r.
Cykl dydaktyczny - L-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 2 p. ECTS
Kod przedmiotu - 1300-JABL06


2. Tytuł zajęć - Principles of Landscape Ecology
Prowadzący - dr Anna Majchrowska, Wydział Nauk Geograficznych
Język - angielski
Opis przedmiotu - Celem jest przedstawienie zasad ekologii krajobrazu jako podstawy badań krajobrazu, ochrony, planowania i zarządzania krajobrazem.
Miejsce i termin - zajęcia online, wtorki, godz. 10.00 - 12.00
Pierwsze zajęcia - 16 marca 2021 r.
Cykl dydaktyczny - L-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 15 godzin, 3 p. ECTS
Kod przedmiotu - 1400-ERASM5


3. Tytuł zajęć - European Union and Terrorism
Prowadzący - dr magdalena Matusiak-Frącczak, Wydział Prawa i Administracji
Język - angielski
Opis przedmiotu - Wykład jest otwarty dla wszystkich studentów Uniwersytetu zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa międzynarodowego, stosunkami międzynarodowymi oraz Unią Europejską. Celem przedmiotu jest odkrywanie instrumentów Unii Europejskiej w dziedzinie zwalczania terroryzmu. Dyskusja o środkach prawnych będzie wzbogacona analizą orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Umiejętności nabyte w toku zajęć pozwolą studentom na skuteczne rozumienie i stosowanie mechanizmów prawa UE.
Miejsce i termin- zajęcia online, środy , godz. 15.00 - 17.15 (10 spotkań)
Pierwsze zajęcia - 17 marca 2021 r.
Cykl dydaktyczny - L-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 p. ECTS
Kod przedmiotu -0500-ERAS78


4. Tytuł zajęć - How Nations Behave? - Science and Practice of International Law and International
Prowadzący - dr hab. Marek Wasiński, prof. UŁ, Wydział prawa i Administacji
Język - angielski
Opis przedmiotu - Friedrich Nietzsche asserted that “[a man is like a spider sitting within its net, one] can catch nothing at all except that which allows itself to be caught precisely in [the] net”. The “nets”, that is cognitive frames shaping our perception, intellectual reflection, and discussion, they exist in various settings and contexts. This course presents various ways of thinking about international law, and about international relations from the perspective of an international lawyer.

The approaches to international law presented during the course include inter alia: the mainstream (positivist) approach, the realist approach, the Third World Approach, the feminist approach, the New Haven School of International Law. Students will be encouraged to join discussions and simulations to become aware of their own theoretical underpinnings or mind-frames determining identification, description, and discussion of relevant transboundary challenges - all against the backdrop of international law.

Miejsce i termin -zajęcia online, piątki, godz. 15.00 - 16.30 (10 spotkań)
Pierwsze zajęcia - 12 marca 2021 r.
Cykl dydaktyczny - L-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 20 godzin, 4 p. ECTS
Kod przedmiotu - 0500-ERAS98


5. Tytuł zajęć - Akademia polskiego filmu
ZAJĘCIA ODPŁATNE W WYSOKOŚCI 100 ZŁ DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW (w ramach programu studiów i jako przedmiot dodatkowy). Karnet można kupić online w systemie sprzedaży Muzeum Kinematografii.
Prowadzący - koordynator przedmiotu z UŁ - dr hab. Natasza Korczarowska-Różycka, prof. UŁ
Język - polski
Opis przedmiotu - każde spotkanie składa się godzinnego wykładu i projekcji dwóch filmów.
Szczegółowe informacje na stronie: http://kinomuzeum.pl/akademia-polskiego-filmu/
Miejsce i termin - kino Kinematograf, pl. Zwycięstwa 1, poniedziałki, godz. 17.00 - zajęcia prowadzone w formie online
Pierwsze zajęcia - 8 marca 2021 r.
Cykl dydaktyczny - L-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 60 godzin wykładu, 6 p. ECTS
Kod przedmiotu - 0000-APF000


6. Tytuł zajęć - Money and Banking
Prowadzący - dr Ewa Stawasz-Grabowska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Język - angielski
Opis przedmiotu - Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcją pieniądza, problematyką bankowości i rynku finansowego.
Kurs prowadzony jest wg następującego schematu.
1. Przegląd systemu finansowego
2. Pieniądz: znaczenie, funkcje, pomiar. Ewolucja systemu płatności
3. Stopy procentowe
4. Podaż pieniądza i rola sektora bankowego
5. Bankowość centralna
6. Kryzysy finansowe w gospodarkach rozwiniętych i rozwijających się
7. Regulacje finansowe, sieć bezpieczeństwa finansowego
Miejsce i termin -zajęcia online, wtorki godz. 11.30 - 13.00
Pierwsze zajęcia - 9 marca 2021 r.
Cykl dydaktyczny - L-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 4 p. ECTS
Kod przedmiotu - 0600-JABL21


7. Tytuł zajęć - Course on Creativity
Prowadzący - dr Alicja Olejnik, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Język - angielski
Opis przedmiotu - Celem wykładu jest podniesienie świadomości potrzeby i możliwości rozwoju kreatywności. Udział w wykładzie daje możliwość poznania technik i metod stymulacji pomysłowości, a także roli wyobraźni, naszego nastawienia, otoczenia i obciążeń kulturowych w procesie twórczym.
Miejsce i termin -zajęcia online, wtorki, godz. 11.30 - 13.00
Pierwsze zajęcia - 9 marca 2021 r.
Cykl dydaktyczny - L-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 4 p. ECTS
Kod przedmiotu - 0600-JABL22


8. Tytuł zajęć - Economics of Crime
Prowadzący - dr Agata Żółtaszek, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Język - angielski
Opis przedmiotu - Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami Ekonomiki przestępczości. Na zajęciach prezentowane będą tematy związane z kosztami i korzyściami przestępstw i bezpieczeństwa publicznego w ujęciu makro- i mikroekonomicznym. Zaprezentowane zostaną aspekty ekonomiczne, społeczne i demograficzne. Uwzględnione zostanie także zróżnicowanie regionalne, tendencje zmian w czasie oraz ewolucja polityk regulujących bezpieczeństwo publiczne. Prowadzone analizy przestrzenno-przekrojowo-czasowe posłużą do oceny skali zjawiska i jego wpływu na gospodarkę i społeczeństwo. Zajęcia prowadzone są w całości w języku angielskim.
Miejsce i termin -zajęcia online, wtorki, godz. 11.30 - 13.00
Pierwsze zajęcia - 23 marca 2021 r.
Cykl dydaktyczny - L-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 4 p. ECTS
Kod przedmiotu - 0600-JABL23


9. Tytuł zajęć - Ecohydrology and ecological biotechnologies as a key for bioeconomy and adaptation to global changes
Prowadzący - prof. dr hab. Maciej Zalewski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Język - angielski
Opis przedmiotu - W obliczu zmian klimatu, które nasilają efekty suszy i powodzi, a także rozwoju infrastruktury, fundamentalne dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju przez racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych oraz harmonizację użytkowania zasobów ekosystemów z ich potencjałem, jest zrozumienie interakcji pomiędzy dynamiką cyklu hydrologicznego i ekosystemami pod kątem zwiększenia ich potencjału, tzn. zasobów wodnych, bioróżnorodności, usług ekosystemowych i zdolność ekosystemu do elastycznego reagowania na stres. Dla dogłębnego zrozumienia interakcji niezbędna jest integracja wiedzy z różnych dziedzin nauk o środowisku. Podczas wykładów zostaną przedstawione metodologiczne podstawy integracji tej wiedzy począwszy od biologii molekularnej, biotechnologii, ale także uwzględnienie rachunku ekonomicznego i percepcji społecznej (socjologii), oraz przykłady zastosowania takiego integrującego podejścia dla rozwiązywania problemów gospodarki wodnej w Polsce, Afryce, Azji i Ameryce Południowej.
Miejsce i termin - zajęcia online, wtorki, godz. 18.00 - 20.00 (12 tyg.)
Pierwsze zajęcia - 16 marca 2021 r.
Cykl dydaktyczny - L-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 p. ECTS
Kod przedmiotu - 0400-WO0003


10. Tytuł zajęć - CSI - zagadki kryminalne a biologia środowiskowa
Prowadzący - dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek, prof. UŁ, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Język - polski
Opis przedmiotu - W ramach wykładu zostanie przedstawiona możliwości szerokiego zastosowania wiedzy z zakresu biologii środowiskowej w kryminalistyce, głównie metod analizy okrzemkowej, mykologii, entomologii, palinologii, dendrochronologii i analizy szczątków roślinnych. Metody te mogą być stosowane jako pomocnicze w wyjaśnianiu przyczyn i okoliczności śmierci, czasu jaki upłynął od śmierci, okoliczności i miejsca zdarzenia, ale również w dokumentowaniu przestępstw przeciwko przyrodzie, w tym skażenia środowiska.
Miejsce i termin - Zajęcia online, wtorki, godz. 17.00 - 19.15 (12 tyg.)
Pierwsze zajęcia - 23 marca 2021 r.
Cykl dydaktyczny - L-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 p. ECTS
Kod przedmiotu - 0400-WO0005


11. Tytuł zajęć - Wybrane zagadnienia z mikrobiologii. Historia odkryć naukowych generujących postęp
Prowadzący - prof. dr hab. M. Mikołajczyk-Chmiela, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Język - polski
Opis przedmiotu - Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z badaniami naukowymi o kluczowym znaczeniu dla postępu w mikrobiologii, epidemiologii, immunologii i genetyce, a także nabycie umiejętności łączenia wiedzy w zakresie tych dyscyplin, w kontekście współczesnych osiągnięć naukowych.
Miejsce i termin - zajęcia online, poniedziałki, godz. 17.00 - 19.00 (7 tyg.)
Pierwsze zajęcia - 22 marca 2021 r.
Cykl dydaktyczny - L-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 15 godzin, 2 p. ECTS
Kod przedmiotu - 0400-B1M71D


12. Tytuł zajęć - Wybitni kompozytorzy, słynne przeboje muzyki klasycznej, wielcy wykonawcy
Prowadzący - prof. dr hab. Antoni Wierzbiński, Wydział Filologiczny
Język - polski
Opis przedmiotu - Zajęcia mają na celu szeroką prezentację najważniejszych form muzycznych literatury najwybitniejszych i najbardziej reprezentatywnych dla danej epoki i stylu kompozytorów ze szczególnym uwzględnieniem klasycyzmu, romantyzmu impresjonizmu oraz muzyki XX wieku wraz z ich geneza i ewolucją. Wykłady ilustrowane są przykładami muzycznymi – nagraniami na nośnikach elektronicznych (CD i DVD) w mistrzowskim wykonaniu największych artystów.
Twórczość Mistrzów Baroku(J. S. Bach, G. Fr. Haendel), Klasyków Wiedeńskich ( W. A. Mozarta, J. Haydna, L. v Beethovena) z uwzględnieniem najbardziej reprezentatywnych dla tych twórców utworów, twórczość kompozytorów epoki Romantyzmu (H. Berlioz, F. Liszt, Fr. Chopin P. Czajkowski, J. Brahms, A. Dworzak), twórczość Cl. Debyssy’ego i M. Ravela, twórczość I. Strawińskiego, B. Bartoka, W. Lutosławskiego, K. Pendereckiego
Wykład monograficzny ilustrowany prezentacją najlepszych wykonań omawianych dzieł literatury muzycznej na nośnikach CD oraz DVD Test pisemny
Miejsce i termin - zajęcia online, środy, godz. 15.00 - 16.30
Pierwsze zajęcia - 10 marca 2021 r.
Cykl dydaktyczny - L-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 p. ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP053


13. Tytuł zajęć - Klasztor jako miejsce formowania się osobowości człowieka i cywilizacji
Prowadzący - prof. dr hab. Andrzej Wałkówski, Wydział Filologiczny
Język - polski
Opis przedmiotu - Początki ruchu monastycznego w chrześcijaństwie; reforma kluniacka życia zakonnego; rozwój nowych kierunków w życiu monastycznym Europy Zachodniej od XII wieku; zakony rycerskie - ich geneza i rozwój; zakony żebrzące; rozwój zakonów w późnym średniowieczu - rozluźnienie się dyscypliny zakonnej i próby zahamowania jej upadku oraz reform zakonów; wpływ życia klasztornego na wydajne gospodarowanie - podział pracy; wychowanie, kształcenie się i praca naukowa oraz artystyczna w
klasztorach; codzienne zajęcia zakonników - higiena, kuchnia; co dały zakony cywilizacji europejskiej. Wykład ma zapoznać studenta z cywilizacyjną rolą jaką odegrał klasztor średniowieczny w Europie pod względem duchowości, nauki i edukacji, sztuki, gospodarki oraz w zakresie ogólnej organizacji życia (racjonalny rozkład dnia, opieka zdrowotna, kuchnia itp.).
Miejsce i termin - zajęcia online, wtorki, godz. 15.30 - 17.00
Pierwsze zajęcia - 9 marca 2021 r.
Cykl dydaktyczny - L-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 p. ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP04614. Tytuł zajęć - Twórczość telewizyjna i dokumentalna Michała Fajbusiewicza
Prowadzący - dr Krzysztof Grzegorzewski, Wydział Filologiczny
Język - polski
Opis przedmiotu - Zajęcia dotyczyć będą: początków twórczości dziennikarza (m. in. programu "Stan Krytyczny"), sztandarowej serii "Magazyn Kryminalny 997", innych cyklicznych programów (w tym podróżniczych, a nawet modowych); reportaży i filmów dokumentalnych; najważniejszych tematów i wątków dominujących w twórczości dziennikarza (jak np. tematyka historyczna i żydowska; por. filmy "Kenda Bar Gera", "Doktor Ores", czy sztandarowy film "Moja Misja" - o Janie Karskim. Na zajęciach studenci będą mogli zapoznać się nie tylko z twórczością Michała Fajbusiewicza, ale także ze specyfiką pracy dziennikarza i dokumentalisty telewizyjnego.
Miejsce i termin - zajęcia online, poniedziałki, godz. 17.00 - 18.30
Pierwsze zajęcia - 8 marca 2021 r.
Cykl dydaktyczny - L-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin. 3 p. ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP054


15. Tytuł zajęć - Swoi czy Obcy? Wyznania religijne w Polsce XX wieku
Prowadzący - dr Małgorzata Łapa, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Polski Najnowszej
Język - polski
Opis przedmiotu - Tradycje Rzeczypospolitej jako państwa różnorodnego pod względem narodowościowym, wyznaniowym, kulturowym przetrwały niemal do połowy XX wieku. Położyły im kres działania nazistów w czasie drugiej wojny światowej. Przedmiotem wykładu będzie odpowiedź na pytanie w jaki sposób funkcjonowały w Polsce XX wieku grupy wyznaniowe. Czy wielowyznaniowość ziem polskich prowadziła do konfliktów, czy też była podłożem dla rozwoju tolerancji i współpracy? Jaką politykę wobec grup wyznaniowych prowadziło państwo, poczynając od Rosji przełomu wieków XIX i XX, przez Drugą Rzeczypospolitą, Polskę Ludową, a na Rzeczypospolitej przełomu XX i XXI wieku kończąc. Jaki stosunek do owej wielowyznaniowości miało społeczeństwo polskie. I na koniec, czy współcześnie można mówić o Polsce jako o monolicie wyznaniowym?, czy też nadal jest ona wielowyznaniowa?
Miejsce i termin - zajęcia on-line, MS Teams + Moodle, poniedziałki, godz. 16.00 - 17.30
Pierwsze zajęcia - 8 marca 2021 r.
Cykl dydaktyczny - L-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin. 3 p. ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH008