Solidarność międzypokoleniowa – jak ją wdrażać w miejscu pracy?

Badania projektu The European social dialogue and the development of the solidarity between generations of workers: focus on “over 55” and young workers in the finance sector. Sustainable Growth and generation gap.


Współczesna nauka szuka skutecznych rozwiązań, które pozwoliłyby wykorzystać doświadczenia i kompetencje starszych pracowników. W równowadze między osobami młodymi a doświadczonymi upatruje m.in. zabezpieczenia przed skutkami przemian gospodarczych, takich jak ostatni kryzys finansowy.


Głównym celem projektu prowadzonego przez m.in. łódzkich ekonomistów i socjologów jest wskazanie efektywnych metod zarządzania starzejącymi się pracownikami, które wykorzystują narzędzia polityki aktywnego starzenia się i wpisują się w zasadę solidarności międzypokoleniowej. Liderem tego międzynarodowego przedsięwzięcia jest FIRST-CISL - najbardziej reprezentatywny związek zawodowy we włoskim sektorze finansowym. Wraz z nim partnerstwo budują trzy organizacje należące do środowiska akademickiego: oprócz Uniwersytetu Łódzkiego to renomowany Uniwersytet w Walencji (Hiszpania) oraz ADAPT – instytut badawczy z Bergamo (Włochy).


Badania podjęte przez to partnerstwo uwzględniające 28 europejskich krajów obejmą m.in. analizy europejskich scenariuszy demograficznych i ich wpływu na rynek pracy, przegląd ram prawnych i polityk dotyczących pracowników "55+" oraz solidarności międzypokoleniowej, a także analizy skutków "rewolucji cyfrowej" i wpływu na wymagania stawiane przez współczesny rynek pracy. Badania terenowe skupią się na identyfikacji dobrych praktyk w przedsiębiorstwach sektora finansowego oraz zebraniu danych na temat postrzegania przez pracowników zasad zarządzania wiekiem oraz roli partnerów społecznych w kształtowaniu dialogu na ten temat.


Efektem projektu będzie ocena trwałych skutków zmian demograficznych i przemian technologicznych na rynku pracy, które wiążą się z ryzykiem starzenia się doświadczenia pracowników 55+ oraz wskazywania powiązań między politykami zatrudnienia, filozofią uczenia się przez całe życie a harmonijnym i zrównoważonym rozwojem gospodarczym, związanym także ze „srebrną ekonomią”. Istotne jest tu także podniesienie świadomości istnienia bliskiego związku między polityką zarządzania wiekiem a solidarnością międzypokoleniową, dzięki promowaniu wymiany informacji i dobrych praktyk za pośrednictwem m.in. dedykowanej strony internetowej projektu, warsztatów i ogólnodostępnego kursu szkoleniowego.


Projekt jest finansowany z grantu Komisji Europejskiej
Kierownik projektu – dr hab. Izabela Warwas, prof. UŁ
Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ