Platforma E-człowiek - geny Polaków na przestrzeni dziejów

FE_Polska_Cyfrowa_rgb-1


Pracownia Biobank Katedry Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Katedrą Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego uzyskała dofinansowanie projektu pt. "Cyfrowe udostępnianie zasobów bimolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e - Czlowiek.pl".


biobabk_logo


Głównym celem projektu jest udostępnienie genetycznych zasobów Biobanku UŁ i Katedry Antropologii UŁ na platformie dostępnej w internecie, w sposób ułatwiający ich ponowne wykorzystanie.

W ostatnich dziesięcioleciach każdego dnia ośrodki naukowo-badawcze generują ogromne ilości danych (big data – wielkie dane) o znacznej wartości naukowej. Tymczasem w Polsce wdrażanie nowych rozwiązań, takich jak porządkowanie i ułatwianie dostępu do danych naukowych w dalszym ciągu jest mało popularną praktyką. Źródłem tego problemu jest, między innymi, brak otwartości kadry naukowo-badawczej na proces ogólnoświatowej cyfryzacji ściśle związany ze specyfiką zawodu i reguł panujących w placówkach badawczych. W erze wielkich danych największym wyzwaniem nie jest więc samo przeprowadzanie eksperymentów badawczych, lecz możliwość opracowania systemu łatwej

wymiany danych.

Wytworzenie platformy zawierającej cenne dane, skierowanej do jednej z największej grupy odbiorców – internautów, przyczyni się więc do wyznaczenia nowych standardów w dziedzinie cyfrowego udostępniania danych naukowych.

Projekt przyczyni się również do wzrostu ilości publicznie dostępnych danych – siedem miliardów pól danych na temat ludzkiego genomu (polskiej populacji na próbie 6400 osób) czeka na udostępnienie. Zbiór ten zostanie wzbogacony o zasoby Katedry Antropologii. Planowany do realizacji zakres cyfryzacji kolekcji szkieletowej z okresu od XI do początku XIX wieku, pochodzącej z pięciu stanowisk archeologicznych (cmentarzysk), zlokalizowanych w rejonie Brześcia Kujawskiego na Kujawach, obejmie pozyskanie cyfrowego zapisu sekwencji aDNA (ancient DNA - DNA starożytne).

Prestiżowy konkurs przeprowadziło Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Warto podkreślić, iż w skali Polski tylko 5 wniosków uzyskało wymaganą liczbę punktów i uzyskało dofinansowanie.

Finansowanie dla projektu Uniwersytetu Łódzkiego wynosi 6.669.971,00 PLN. Kwota dofinansowania ze środków europejskich to 5.644.796,45 zł

Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Kierownik projektu – mgr inż. Błażej Marciniak

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Zakład Biofizyki Błon, Pracownia BIOBANK