Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego

Kultura, nauka i sztuka to główne obszary działalności Centrum Kultury UŁ, którego zadaniem jest kreowanie, propagowanie i promowanie aktywności w wymienionych obszarach zarówno wśród szeroko pojętej społeczności akademickiej, jak i mieszkańców Łodzi i regionu łódzkiego. Centrum będzie prowadzić m.in. działalność wystawienniczą oraz szkoleniową w zakresie popularyzacji wiedzy z dziedziny kultury, nauki i sztuki. W budynku dawnej wozowni w Zespole Willowym Oskara Zieglera będą odbywały się koncerty muzyki kameralnej. Będzie to również miejsce popularyzacji dorobku naukowego łódzkich uczelni wyższych. Nowo powstała jednostka będzie również współpracować z Łódzkim Towarzystwem Naukowym.


_MGL8499


Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego zostało powołane Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 7.02.2020 roku. Powstało w wyniku realizacji projektu „Przebudowa budynków dawnej wozowni i stróżówki w Zespole Willowym O. Zieglera przy ul. Skłodowskiej-Curie 11 na potrzeby Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego” dzięki wsparciu z funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury).


Siedziba Centrum Kultury to część zabytkowej przestrzeni zespołu willowego Oskara Zieglera. Główny budynek - willa - jest obecnie siedzibą Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Centrum Kultury zajmuje odremontowane dawne pomieszczenia gospodarcze - wozownię oraz stróżówkę.


_MGL8472Więcej o przebudowie zespołu willowego Oskara Zieglera-> https://www.old2.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/przebudowa-budynkow-dawnej-wozowni-i-strozowki-w-zespole-willowym-oskara-zieglera


ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefsi


Uniwersytet Łódzki otrzymał wsparcie dla inwestycji pn. "Zagospodarowanie Ogrodu Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dofinansowania, do łącznej wysokości 29.069,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć 00/100), nie więcej niż 90,00 % wartości kosztu całkowitego Zadania. Wsparcie zostało przyznane na: założenie trawnika 700 m2, prace pielęgnacyjne drzew 14 szt., nawodnienie ogrodu. Termin zakończenia realizacji Zadania, rozumiany jako data sporządzenia protokołu odbioru końcowego, nastąpił dnia 30.08.2020 roku.