Aktywne starzenie się można rozwijać dzięki partnerstwu społecznemu i stosunkom przemysłowym.

Uniwersytet Łódzki jest partnerem w międzynarodowym projekcie ASPIRE -Active Ageing through Social Partnership and Industrial Relations Expertise. Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską (DG Employment, Social Affairs and Inclusion).

Celem projektu jest zrozumienie procesów, dzięki którym partnerzy społeczni sprzyjają rozwijaniu, testowaniu a także wdrażaniu inicjatyw związanych z aktywnym starzeniem się oraz odejściem od układów zbiorowych mających na celu wczesne przejście na emeryturę. Projekt przeprowadzony zostanie za pomocą warsztatów z udziałem partnerów społecznych, generując 140 godzin danych jakościowych. Na podstawie zebranych danych określone zostaną skuteczne strategie negocjacyjne, udostępnione i promowane poprzez zastosowanie zasobów edukacyjnych i szkoleniowych oraz narzędzi sieciowych. Opracowane i rozpowszechnione zostaną założenia polityki dla Unii Europejskiej oraz rekomendacje dla rządów oraz partnerów społecznych w krajach partnerskich.

W trakcie realizacji projektu – od stycznia 2017 do grudnia 2018 roku - będą porównywane rozwiązania z zakresu zarządzania wiekiem w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Polsce i Hiszpanii oraz analizowane postawy i role partnerów społecznych - pracodawców i związków zawodowych we wdrażaniu idei aktywnego starzenia się. W tym celu zostały zaprojektowane badania jakościowe – warsztaty naukowe we wszystkich krajach partnerskich. W projekcie badane będzie podejście partnerów społecznych do wspierania aktywnego starzenia się i zrównoważonej pracy oraz wypracowane zostaną rekomendacje ułatwiające budowanie karier w cyklu życia i radzenie sobie z konfliktami międzypokoleniowymi.

ASPIRE_logo

Od przełomu wieków, rządy krajów europejskich przechodzą z modelu wczesnej emerytury na model aktywnego starzenia się, podkreślający konieczność uelastyczniania zatrudnienia w trakcie kariery zawodowej, uczenia się przez całe życie, a także działań pracodawców wspierających godzenie obowiązków rodzinnych z pracą zawodową, tworzenia zdrowych miejsc pracy oraz planowania pracy i emerytury. Projekt odpowiada na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa polskiego i innych krajów europejskich.


Konsorcjum projektu:

  • University of Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania- Koordynator;
  • Fondazione ADAPT, Włochy;
  • University of Granada, Hiszpania;
  • Uniwersytet Łódzki, Polska.

EC_logo


Strona internetowa konsorcjum: http://www.adapt.it/aspire/ASPIRE jest finansowany z budżetu Komisji Europejskiej, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, pozycja budżetowa VP/2016/004 (umowa grantowa VS/2016/0379), Industrial Relations and Social Dialogue

Kierownik projektu w UŁ - dr hab. Izabela Warwas, prof. UŁ

Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny