Poprzez „wielmożność” ku większej ozdobie Rzeczypospolitej. Fundacje dostojników państwowych w epoce nowożytnej: marszałkowie – podskarbiowie – hetmani

11-12 CZERWCA / 2021
Organizator:

Instytut Historii Sztuki UŁ

Kierownik:

prof. UŁ dr hab. Piotr Gryglewski

Sekretarz:

dr Alina Barczyk

Tematyka:

Prawie pół wieku temu Adam Miłobędzki charakteryzując siedemnastowieczne inwestycje architektoniczne na obszarach Rzeczypospolitej stwierdził, że w ich ostentacyjnej wspaniałości i kosztowności objawiała się "wielmożność" fundatora. Pragniemy zaprosić do dyskusji wokół szerokiego zagadnienia fundacji artystycznych, analizowanych przez pryzmat sprawowanych funkcji czy urzędów publicznych, współtworzących i definiujących złożony organizm państwowy epoki nowożytnej. Zaproponowane przez nas ramy chronologiczne zostały zakreślone w ramach epoki nowożytnej, musimy jednak zastrzec, że specyfika zaproponowanej problematyki czyni te granice dość płynnymi. Z jednej strony epoka średniowiecza w znacznym stopniu definiowała uwarunkowania obecne później, z drugiej strony utrwalony schemat artystycznej aktywności publicznej pojawia się później, w schematach prestiżowych funkcjonując po czasy najnowsze.

Obrady będą prowadzone poprzez platformę MS Teams. Chęć wysłuchania referatów prosimy zgłaszać do dnia 8 czerwca drogą mailową.

Kontakt: http://historiasztuki.uni.lodz.pl/
alina.barczyk@uni.lodz.pl